Da li će Zakon o ozakonjenju objekata ponovo pretrpeti izmene?

29. oktobra 2018. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju objekata koji je uneo značajne promene u pogledu mogućnosti priključenja nelegalnih objekata na infrastrukturne mreže (elektroenergetska mreža, gasna mreža, mreža elektronskih komunikacija, mreža daljinskog grejanja, vodovod i kanalizacija). 

Stavom 2. članom 41. Zakona o izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju objekata predviđeno je da novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000  bude kažnjeno svako javno preduzeće, javno komunalno preduzeće, privredno društvo ili drugo pravno lice koje objekat koji je u postupku ozakonjenja priključi na infrastrukturnu mrežu a u situaciji kada investitor ( budući da je teret podnošenja zahteva na investitoru) nije podneo zahtev za priključenje ili je zahtev podnet ali o njemu nije doneta odluka do stupanja na snagu Zakona o izmenam i dopunama zakona o ozakonjenju objekata. To znači da za vreme trajanja postupka ozakonjenja pojedini vlasnici stanova u okviru nelegalno izgrađeni stambenih objekata i njihova porodica ostaju bez osnovnih zivotnih resursa čime se narušavaju osnovna ljudska prava na adekvatan životni standard i princip ravnopravnosti po kome bi svim vlasnicima stanova u okviru nelegalo izgrađenih objekata a koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji( u ovom slučaju je to postupak ozakonjenja) trebalo obezbediti jednak tretman za vreme trajanja samog postupka. 

Ovo je bio glavni razlog zaštitnika građana Zorana Pašalića da Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnese inicijativu za izmenu ovog zakona, te da nadležno ministarstvo dalje preduzme mere u pravcu formiranja predloga izmena i upućivanja istog Vladi Republike Srbije.

U inicijativi se predlaže da se zbog gore navedenih razloga sprovede brisanje stava 2. Člana 41. čime bi se obezbedila adekvatna izmena Zakona i time sprečilo urušavanje životnog standarda i narušavanje principa ravnopravnnosti. 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture se do sada još uvek nije oglašavalo po tom pitanju. Pretpostavlja se da je inicijativa još uvek u fazi razmatranja. 

Osim toga, treba pomenuti da se najavljuju i izmene u pogledu legalizacije nelegalno sagrađenih objekata izgrađenih u periodu od 2015. do 2020. godine. Takođe, očekuje se i rešavanje problema pribavljanja saglasnosti suvlasnika parcele u postupku legalizacije koji godinama opterećuje ozakonjenje pojedinih objekata. O ovome će biti više reči kada nadležni organi budu preduzeli konkretne korake u pravcu ostvarenja ovih izmena.