Prema Zakonu o ozakonjenju iz 2015. koji je izmene pretrpeo 2018. godine postupak ozakonjenja podrazumeva izvesne preduslove i korake kako bi došlo do njegove realizacije.

Pre svega, neophodno je rešiti imovinsko – pravno pitanje na zemljištu. To znači da je neophodno da postoji vlasništvo na parceli na kojoj se objekat koji je predmet ozakonjenja nalazi ili da se, ukoliko je reč o suvlasničkim odnosima (kada na određenoj parceli ima više vlasnika) , obezbedi  saglasnost svih suvlasnika na parceli. Takođe, važno je pomenuti da nije moguće legalizovati objekat koji se nalazi na javnoj površini ili na parceli koja je deo zone u okviru koje je planirana izgradnja npr. aerodroma ili nekog puta.

Sledeći važan uslov koji propisuje zakon je da objekat mora biti vidljiv na satelitskom snimku Republike Srbije iz 2015. godine.  Potvrdu o tome izdaje Republički geodetski zavod Republike Srbije.

Ukoliko ispunjavate ove uslove možete pokrenuti postupak ozakonjenja Vašeg objekta, što se obezbedjuje dobijanjem potvrde da je objekat vidljiv na satelitskom snimku i pribavljanjem saglasnosti suvlasnika na parceli ukoliko ih ima.

Naredni korak podrazumeva da obezbedite neophodnu dokumentaciju:

  1. Geodetski snimak
  2. Elaborat geodetskih radova
  3. Izveštaj o zatečenom stanju
  4. Dokaz o podnetoj poreskoj prijavi za određeni objekat

Geodetski snimak i Elaborat geodetskih radova izrađuje geometar, dok Izveštaj o zatečenom stanju izrađuje arhitekta. U sastavu naše firme imamo i geometre i arhitekte, tako da smo u mogućnosti da Vam pružimo obe usluge i time obezbedimo da sve završite na jednom mestu.

Osim toga, radimo i postupak podnošenja zahteva za vidljivost obejekta na satelitskom snimku (postupak ulaska i dobijanja broja pod kojim se vodi legalizacija), kao i poreski postupak tako da nas možete angažovati da celokupan postupak ozakonjenja realizujemo za Vas.

Nakon izrade projekta i elaborata i po završetku poreskog postupka, celokupnu dokumentaciju dostavljate Opštini i dopunjavate predmet pod brojem pod kojim se vodi legalizacija, nakon čega treba sačekati rešenje kojim Vam se potvrđuje ili odbija  ozakonjenje.