Često možemo čuti zahtev da neko hoće da deli ili cepa parcelu na više manjih, to se zove parcelacija ili preparcelacija.

Često se susrećemo sa zajedničkim parcelama na kojima ima više suvlasnika i na kojima ima izgrađeno više objekata sa različitim vlasicima. Svi oni imaju jedan katastarski broj a njihova površina predstavlja samo jedan manji deo jedne velike parcele. Postoje brojni opravdani razlozi zašto suvlasnici dolaze sa zahtevom da se odvoje i da svako sa svojom površinom bude izdvojen u jednu posebnu katastarsku parcelu. Ako je zemljište u građevinskom području to je jedino moguće uraditi projektom parcelacije i preparcelacije.

Postoje preduslovi da bi se izradio ali i sproveo kroz katastar projekat parcelacije.

 1. Uvidom u informaciju o loakciji koju izdaje odeljenje za urbanizam jedinice lokalne samouprave, prvo se utvrdjuje da li postoji planski osnov za parcelaciju
 2. Ukoliko postoje uslovi za parcelaciju kreće se u izradu projekta ali sa poštovanjem minimalnih uslova propisanih planskim dokumentom. Izradom katastarsko – topografskog plana proučava se faktičko stanje na terenu sa željom naručioca projekta.
 3. Nakon uskladjivanja i saglasnosti svih suvlasnika na parceli, izradjuje se projekat i predaje nadležnom urbanizmu na potvrdjivanje
 4. Nakon potrvdjivanja projekat se predaje nadležnoj službi za katastar na sprovodjenje.
 5. U slučaju više suvlasnika overava se Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice koji se overava kod notara koji rešava imovinsko-pravne odnose na parceli i koji predtavlja poslednji korak.

U slučaju da jedan vlasnik na parceli koja se parceliše na više manjih, nije potrebno raditi poslednji 5. korak

Dozvolite nam da Vam pomognemo i u ovom procesu, kroz pouzdane i tačne usluge:

 1. Projektovanje i davanje predloga budućeg izgleda novonastalih parcela
 2. Izrada katastarsko topografskog plana
 3. Izrada glavnog projekta parcelacije-arhitektonski deo
 4. Projekat geodetskog obeležavanja
 5. Predaja i potvrđivanje projekta u nadležnoj jedinici lokalne samouprave
 6. Sprovođenje projekta parcelacije u katastar sa geodetskim elaboratom
 7. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa ukoliko ima više suvlasnika na parceli.
 8. Spajanje dveju susednih građevinskih parcela istog vlasnika (nije potrebna izrada projekta, već samo geodetski elaborat).